Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVOD

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na práva a povinnosti medzi spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci") a spoločnosťou (ďalej len "predávajúci") .

FAWELL, s.r.o.
Levočská 7034/11
080 01 Prešov 
IČO: 44 109 865
IČ DPH: SK 2022592429
telefón: +421 905 891 655

.

Upravované na diaľku v e-shope http://www.podlahy-dvere.eu/ podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré vznikajú pri kúpe tovaru. 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel s.r.o., vložka číslo 20046/P. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov 1. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na celom území Slovenskej republiky, upravujú proces nákupu tovaru kupujúceho prostredníctvom e-shopu, práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy. 

.

2. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA 

Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami. Zaslaním objednávky je kupujúci nimi viazaný od momentu uzavretia kúpnej zmluvy.

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom internetového systému, kde vyplní objednávkový formulár a správne vyplní všetky potrebné údaje - meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, druh tovaru a počet. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité v rámci ochodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, a nebudú poskytnuté tretej osobe. Výnimkou je osoba zabezpečujúca prepravu tovaru. 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva predávajúcemu súhlas na použitie jeho osobných údajov k plneniu kúpnej zmluvy. 

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná u predávajúceho, a vtedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva). Najneskôr do 24 hodín sa predávajúci e-mailom skontaktuje s kupujúcim. V tomto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú práva a povinnosti. Od tohto momentu je objednávka pre kupujúceho záväzná. 

.

3. STORNO OBJEDNÁVKY 

Ak urobí kupujúci storno do 24 hodín, objednávka sa považuje za zrušenú. V takomto prípade nie je kupujúcemu účtovaný žiadny poplatok. Storno treba vždy poslať e-mailom predávajúcemu. Je nutné uviesť meno, adresu, e-mail a číslo objednávky. 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak nemôže e-mailom alebo telefonicky zastihnúť kupujúceho, tovar sa už nevyrába alebo sa zmenila cena. Preto netreba zabudnúť vždy uviesť správny e-mail alebo telefonický kontakt. 

V prípade. že kupujúci už zaplatil za tovar, bude mu suma vrátená na účet. 

.

4. ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový obchod), má kupujúci na základe zákona č. 102/2017 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak v tejto lehote odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je povinný to v odstúpení uviesť. Kupujúci musí písomne upozorniť predávajúceho o odstúpení, uviesť číslo objednávky, dútum nákupu a číslo účtu. Je nutné to odoslať najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

Pre odstúpenie od zmluvy je určujúci nie moment vrátenia tovaru, ale moment doručenia aktu odstúpenia (e-mail, pošta). 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 

Kupujúci musí predávajúcemu vydať všetok tovar, ktorý na základe kúpnej zmluvy obdržal, v takom stave a počte, v akom ho prevzal. Ak to nie je možné, musí kupujúci predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už kupujúci nemôže vrátiť. 

Tovar nesmie byť rozbalený, použitý, poškodený. Tovar je potrebné poslať spolu s faktúrou a záručným listom, ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa vracia predávajúcemu cez prepravnú spoločnosť alebo osobne na predajňu. Predávajúci nie je povinný vrátiť náklady spojené s doručením tovaru. Nesmie sa jednať o dobierku. V takomto prípade tovar nebude prevzatý. 

.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak

         a)  na poskytnutie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pre uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia 

         b)  na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho 

         c)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 

         d)  tovar označený - na objednávku 

Predávajúci po odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní od doručenia tovaru, vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu sumu na uvedený účet. Len za tovar. 

Kupujúci však nemôže vrátiť tovar, ktorý je na internetovej stránke uvedený ako na objednávku, keďže sa tento tovar objednáva výlučne na žiadosť kupujúceho. Taktiež to platí o tovare, ktorý bol rozbalený alebo namontovaný. 

.

5. CENY 

Ceny uvedené na stránke http://www.podlahy-dvere.eu/,  vrátane aktuálnej sadzby DPH vo výške 20%. Ceny sú stanovené predávajúcim. Cena v internetovom obchode sa môže líšiť od ceny v obchode. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám. Cena za dopravu bude pri každom tovare iná, tá sa zobrazí pri overovaní objednávky. Pri každom tovare sú uvedené predajné ceny. Predávajúci si vyhradzuje zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, pri zmene kurzov, náraste inflácie, pri zmene cien od výrobcu alebo dodáveteľa. 

.

6. SPÔSOB ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy.

         a)  platba bankovým prevodom 

              Ak nebude platba prijatá do 2 dní, objednávka bude zrušená! 

         b)  na dobierku 

         c)  osobný odber 

         d)  online platba 

              Ak nebude platba prijatá do 2 dní, objednávka bude zrušená! 

Pri produkte označenom  NA OBJEDNÁVKU, môžeme  žiadať platbu vopred.

.

7. DODANIE TOVARU 

Pri každom tovare je udaná predpokladaná doba dodania tovaru (pracovné dni) na adresu kupujúceho. Ak si výroba tovaru vyždauje predĺženie dodacej lehoty, predávajúci je povinný o tom oboznámiť kupujúceho. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bude spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácií nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnili registračný formulár nesprávne. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho ohľadom odstránenia nedostatkov. Ak si kupujúceho praje zmeniť adresu doručenia tovaru, musí to v dostatočnom časovom predstihu oznámiť predávajúcemu ešte pred odovzdaním tovaru prepravnej spoločnosti. 

Ak si kupujúci objedná viac druhov tovaru s rôznou dĺžkou expedičnej doby, predávajúci sa riadi dodaním podľa najdlhšej doby dodania. Tovar sa zasiela v jednej kompletnej zásielke naraz. 

Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia celej sumy na účet predávajúceho. Prevzatím tovaru a jeho zaplatením prechádza na kupujúceho vlastnícke právo. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Ak kupujúci neuhradí sumu za tovar do 2 dní, objednávka sa stornuje.

Tovar sa dodáva len na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu o dodanie tovaru mimo Slovenskej republiky, kontaktuje predávajúceho na info@podlahy-dvere.eu.

Tovar je dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobným odberom na predajni. Pred dodaním tovaru na adresu kupujúceho, kuriérska služba sa s kupujúcim dohodne na presnom čase dodania tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar v stanovený termín, ktorý odsúhlasil prepravnej spoločnosti, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu. Náklady na opätovné dodanie tovaru kupujúcemu znáša kupujúci. 

Pri osobnom odbere sa predávajúci zaväzuje tovar kupujúcemu rezervovať v mieste predávajúceho. Od potvrdenia objednávky po dobu 14 dní. Ak si kupujúci od tej doby objednaný tovar neprevezme, kúpna zmluva sa ruší. 

.

8. PREVZATIE TOVARU

Pri preberaní tovaru od prepravcu má kupujúci vo svojom osobnom záujme skontrolovať si kompletnosť a neporušenosť dodaného tovaru. 

Pokiaľ kupujúci našiel hocijakú závadu na zásielke, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď telefonicky informovať predávajúceho. Je potrebné s kuriérom spísať zápis o škode, ktorý tovar dodal. Ak to kupujúci neurobí, neskoršia reklamácia na množstvo a viditeľné porušenie poškodeného tovaru nebude akceptovaná. 

Ak tovar nebol dodaný v takom množstve, aké je na faktúre alebo nesedí druh tovaru, tak e-mailom alebo telefonicky kontaktujte predávajúceho. Predávajúci je povinný vznikutý problém vyriešiť. Spolu s tovarom je zaslaná faktúra a záručný list. 

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný si tovar prevziať do 5 dní.

.

9. FAREBNÉ PREVEDENIE 

Snažíme sa o to, aby farebnosť výrobkov na stránke http://www.podlahy-dvere.eu/ bola zobrazená čo najpresnejšie. Nemôžeme zaručiť presné zobrazenie farebnosti výrobkov. 

.

10. ZÁRUKA 

Pri každom dodanom tovare nájdete faktúru. Faktúra je zároveň záručným listom. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na faktúre. Jej dĺžka je 24 mesiacov. Na niektoré druhy tovaru môže byť dlhšia záručná doba. Pokiaľ v záručnom liste nie je uvedené inak, záručná doba je pre plnenie zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Záručná doba na tovar zaniká v prípade, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo zásahom do výrobku. Záruka nepodlieha živelným pohromám. 

.

11. REKLAMÁCIA

V prípade zistenia vady výrobku musí kupujúci bezodkladne informovať predávajúceho a poškodený tovar ďalej nepoužívať. Kupujúci vypíše reklamačný list, ktorý nájdete na internetovej stránke http://www.podlahy-dvere.eu/.

Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o ďalšom postupe o reklamácií. Prdávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia a vydať potvrdenie. 

.

Spôsob vybavenia reklamácie

         a)  odovzdanie opraveného tovaru 

         b)  odovzdaním vymeneného tovaru 

         c)  vrátenie kúpnej ceny 

         d)  poskytnutie zľavy 

         e)  odôvodneným zamietnutím reklamácie 

.

Pokiaľ ide o vady, ktoré je možné odstrániť, kupujúci má právo na jej riadne a bezodkladné odstránenie. 

Ak ide o vady, ktoré nebránia ďalšiemu používaniu tovaru, môže predávajúci poskytnúť zľavu (vrátiť časť kúpnej ceny). 

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni ďalšiemu používaniu tovaru, má kupujúci na výber - tovar sa vymení alebo sa vráti kúpna cena. 

Zákazník e-shopu má nárok na úhradu nákladov vynaložených pri reklamácii (poštovné). 

Od odstránenia vady začína bežať nová záručná doba. 

.

Zamietnutie reklamácie

         a)  kupujúci nestihol reklamáciu v záručnej dobe 

         b)  kupujúci nebol schopný dokázať, kde bol tovar kupený 

         c)  do tovaru bolo neoprávnenne zasahované

         d)  tovar bol používaný neprimeraným spôsobom 

.K vybaveniu reklamácie je potrebné predložiť záručný list a doklad o zaplatení. Po odstránení vady tovaru, po oprave tovaru alebo jeho výmene je reklamácia považovaná za ukončenú. 

.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Po odoslaní objednávky cez http://www.podlahy-dvere.eu/ dáva kupujúci súhlas predávajúemu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

Predávajúci získava od kupujúceho osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ktoré sú spracované za účelom vybavenia objednávky. 

Predávajúci neposkytuje údaje tretej osobe okrem prepravcu, ktorý tovar doručuje. 

Ak kupujúci súhlasí so spracovaním údajov pri registrácií v e-shope vo vernostnom programe, súhlasí so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, kde sa automaticky údaje likvidujú. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od odvolania. 

Všetky osobné údaje sú spracované za účelom vystavenia faktúry, na doručenie tovaru, potvrdenie objednávky, evidencie osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, za účelom vybavenia reklamácie a na zaslanie elektronickej pošty so súhlasom adresáta.

13. OVERENÉ ZÁKAZNIKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Právne vzťahy medzi spoločnosťou FAWELL, s.r.o., a kupujúcim sa riadia normami Slovenskej republiky. Odoslaním elektronickej objednávky, kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v deň odoslania objednávky 

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke  http://www.podlahy-dvere.eu/

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s ochodnými a reklamačnými podmienkami. 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť alebo doplniť, ktorých platnosť platí od momentu ich zverejnenia. 

Predávajúci môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť tovar uvedený na stránke http://www.podlahy-dvere.eu/. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na http://www.podlahy-dvere.eu/.

.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť: 

V Prešove 3.4.2018

NEWSLATER
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe
<